Sawubona

Ngiyabonga kakhulu kini nonke enilethe umsebenzi ngesikhathi. Ngicela uma ungekawulethi, ungazihluphi ngokuwufaka ebhokisini lami ngaphandle kwemvume yami. Lokho akwamukelekile neze!

Ube nempelasonto emnandi.

Ozithobayo

Dkt Makhubu